VIP služby pre teba Klikni pre viac informácií Začiatok prehliadky NETOPIERKOVO - krajina bájnej podzemnej ríše AGHARTHA

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostrediav v Žiline č. 5/2009 z 15. decembra 2009 o Návštevnom poriadku prírodnej pamiatky Malá Stanišovská jaskyňa.

Krajského úradu životného prostredia v Žiline
č. 5/2009 z 15. decembra 2009
o Návštevnom poriadku prírodnej pamiatky Malá Stanišovská jaskyňa

Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 24 ods. 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje: 

 

§ 1 Účel vyhlášky

Účelom vyhlášky je prispieť k ochrane prírodnej pamiatky Malá Stanišovská jaskyňa (ďalej len „jaskyňa“) a jej únosnému využívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov. 

 

§ 2 Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

a) návštevníka jaskyne každá fyzická osoba, ktorá vstúpi na územie jaskyne s cieľom jej kultúrnovýchovného využívania, 

b) kultúrno-výchovné využívanie jaskyne každý organizovaný vstup a prehliadka sprístupnenej časti jaskyne s cieľom poznávania jej prírodných a historických hodnôt a každý organizovaný vstup a pobyt v jaskyni v rámci telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného spoločenského podujatia prístupného verejnosti podľa § 24 ods. 4 písm. i) zákona, 

c) prevádzkovateľa jaskyne fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba prevádzkujúca jaskyňu na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 24 ods. 5 písm. b) zákona, 

d) sprievodcu fyzická osoba určená prevádzkovateľom jaskyne, ktorá je viditeľne označená ako sprievodca spôsobom odlišujúcim ju od návštevníkov jaskyne. 

 

§ 3 Podmienky využívania jaskyne

(1) Základné povinnosti návštevníkov a prevádzkovateľa jaskyne vo vzťahu k ochrane jaskyne a bezpečnosti návštevníkov sú ustanovené v § 24 ods. 4 a 17 zákona. 

(2) Otváracia doba a čas vstupu do jaskyne sú uvedené v prílohe č. 1. 

(3) Maximálna denná návštevnosť jaskyne je 320 osôb v letnej sezóne od 1. júna do 30. septembra a 120 osôb v zimnej sezóne od 1. decembra do 31. marca. Mimo letnej a zimnej sezóny je maximálna denná návštevnosť jaskyne 300 osôb. 

(4) Vstúpiť do jaskyne a pohybovať sa v jaskyni možno len so sprievodcom po vyznačenej prehliadkovej trase jaskyne (ďalej len „prehliadková trasa jaskyne“). Prehliadková trasa jaskyne je uvedená v prílohe č. 2. 

(5) Pred vstupom a počas pobytu v jaskyni je návštevník povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu. Čiastka 1/2010 Vestník vlády SR Strana 14

(6) Návštevníci nesmú

a) vstupovať do jaskyne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, 

b) dotýkať sa, poškodzovať a ničiť sintrovú kalcitovú výplň a poškodzovať a ničiť ostatné zložky a prvky jaskynného ekosystému, 

c) zbierať nerasty a skameneliny, paleontologické nálezy a ich časti, 

d) rušiť, chytať alebo usmrcovať netopiere alebo iné živočíchy, 

e) odhadzovať odpadky, fajčiť alebo inak znečisťovať podzemné priestory, 

f) konzumovať potraviny a nápoje, 

g) rušiť pokoj a ticho a akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad sprievodného slova pre návštevníkov, 

h) dotýkať sa exponátov, 

i) poškodzovať technické zariadenia, 

j) oslepovať návštevníkov a narúšať priebeh prehliadky používaním vlastných svietidiel, 

k) vybočovať a pohybovať sa mimo prehliadkovej trasy jaskyne, 

l) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej sprievodcom, zdržiavať sa a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov. 

(7) Sprievodca je oprávnený po opakovanom upozornení prerušiť prehliadku a vyviesť z jaskyne návštevníka, ktorý koná v rozpore s odsekmi 4 a 5, a to bez nároku na vrátenie vstupného. 

 

§ 4 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
RNDr. Miloslav Štolfa, v. r. 

prednosta Krajského úradu Životného prostredia v Žiline

 

 

Príloha č. 1

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 5/2009

 

Otváracia doba a čas vstupu do jaskyne

Jaskyňa je otvorená celoročne okrem mesiaca november. Vstupy a prehliadku jaskyne na kultúrno-výchovné využívanie možno vykonávať od 9.00 do 20.00 hod. Čas jednotlivých vstupov do jaskyne je uvedený vo Vstupnom poriadku, ktorý vydáva prevádzkovateľ jaskyne. 

 

 

Príloha č. 2

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 5/2009

Prehliadková trasa jaskyne:

 

 

 

 

Logo-stolnaMedvedia štôlňa, Žiarska dolina

Baňa sprístupnená verejnosti

Jedinná na Liptove!

Logo-Podzemie-pod-vezami Podzemie pod vežami, Liptovský Ján

Expozícia života mince
Prežite príbeh jej zrodu

 

 

 

4D - vizuálne služby

Erb-AgharthaAGHARTHA

"Bájna podzemná ríša"
Kde nájdete jej brány?


Legenda o podzemnej civilizácii


View My Stats